Hỗ trợ trực tuyến

0888666279

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Tổng số lượt: 372922
Đang truy cập: 8

Máy vận thăng nâng hàng

Máy vận thăng nâng hàng PHÚC LONG 500KG-1000KG

 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CUÛA VAÄN THAÊNG:

            Maùy vaän thaêng ñöôïc hình thaønh töø vieäc laép gheùp caùc boä phaän :Ñoäng cô hoäp soá –Tang caùp –roøng roïc-baøn naâng-khung truï-gìaêng cheùo.

Maùy coù caùc thoâng soá-kích thöôùc chuû yeáu nhö sau:

            +Loaïi beä tôøi                           :M1

            +Troïng taûi naâng toái ña        :500Kg

            +Chieàu Cao naâng                 :H=40m

            +Toác doä naâng haøng              :23m/Phuùt

            +Troïng löôïng maùy                :

            +Ñoäng cô ñieän                       :

                        -Coâng suaát                  : N=5hp

                        -Ñieän aùp                     : 380v/phuùt/50Hr

                        -Soá voøng quay              n=1440Voøng/phuùt

            +Hoäp giaûm toác                      :

                        -Loaïi giaûm toác            : Ñaøi loan

                        -Tæ soá truyeàn               : i=60

            +Caùp theùp :

                        -Ñöôøng kính daây caùp : d=14mm

            +Chieàu daøi daây caùp              : L=………m

            +Heä thoáng thaéng                  : Thaéng ñieän töø ngay trong motor

            Trong tröôøng hôïp caùp bò ñöùt seõ coù 02 boä thaéng cô thaéng baøn naâng ngay treân khung tröôït

            +Tang cuoán caùp                    : :

                        -Ñöôøng kính               :D=350mm

            -Chieàu daøi                   : L=400mm

+Heä thoáng thaéng ñieàu khieån          :

            -Tay dieàu khieån          : 1 Caùi

            -Khôûi ñoäng töø             : 02 Caùi

            -Coâng Taéc haønh trình: 02 Caùi

            -Hoäp ñieàu khieån         :01 Caùi

            -Daây ñieän                   : L=…….m

+ Kích thöôùc khung- beä

-Loaïi khung

 

Beä maùy

Baøn naâng

Ñoát truï chính

Baøn naâng

Thoâng soá

 

 

 

(Baøn daãn ñoäng)

 

Vaät lieäu

Kích thöôùc

U100x46

U100x46

V 40x40

Tole

 

 

 

U50

V 50x50

V 40x40

 

 

 

V 50 x50

V 40 x40

 

 

 

Loaïi theùp

CT5

CT5

CT5

CT5

Kích

Daøi

1300

1300

500

1300

Thöùôc

Roäng

1200

900

500

900

 

Cao

 

 

2000

 

 

+Choát daãn ñoäng:

         Loaïi choát

Choát keùo

Choát roøng doïc

Choát doøng roïc

Choát roøng roïc

Thoâng soá

 

Daãn ñoäng

Caân baèng

Keùo caùp

Vaät lieäu

CT45

CT45

CT45

CT45

Kích thöôùc(mm)

Þ35x90

Þ30x75

Þ30x75

Þ28x75

            +Buly daãn ñoäng:

Loaïi roøng roïc

Roøng roïc

Roøng roïc

Baùnh xe

Roøng roïc

Thoâng soá

Keùo caùp

Daãn ñoäng

Caân baèng

Laép ñoát

Vaät lieäu

Gang

Theùp

theùp

Theùp

Kích thöôùc

140

140

140

160

 

 

Sản phẩm cùng loại